ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          วันศุกร์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาติดต่อกันยาวนาน กรุงเทพมหานคร บางแห่งมีน้ำท่วมขัง การสัญจรไปไหนมาไหนลำบากยากเข็ญ  วันเสาร์นี้พลันมีแดดสาดส่องกระทบกับต้นไม้ใบหญ้าที่ยังหมาดน้ำฝนเป็นเงาระยับ เหมือนแดดทักทายหยอกล้อหยดน้ำอย่างเพลิดเพลินเจริญใจ  โลกนี้มีหลายด้าน มิใช้ว่าฝนจะตกอย่างเดียว แต่ทว่าฟ้าหลังฝนก็ยังมีแดด  ชีวิตมนุษย์ไยมิเป็นเฉกเช่นกับธรรมชาติ มีด้านที่มืดมิดอึมครึมเหมือนฝนตก และมีด้านที่สดใสใจสว่างเหมือนวันที่มีแดดส่อง ธรรมชาติมีความเป็นไปตามครรลอง หากเราปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้ การดำเนินชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ประใต จะอยู่แห่งหนตำบลใดใดก็สามารถเสพรับความสุขได้ไม่ยาก หากใจเรายอมรับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ฝนจะตกแดดจะออกก็พร้อมที่จะอยู่อย่างรู้เท่าทันและใฝ่ใจในสันติสุขได้
          หลายวันมาแล้วท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา ผู้คนมาร่วมชุมนุมกันหลายแห่ง ที่มากที่สุดก็ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทำให้อุณหภูมิทางการเมืองของประเทศไทยร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้ง ประชาชนมาร่วมชุมนุมกันในครั้งนี้มีความเห็นร่วมกันคือ “คัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” อีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนกำลังสนใจคือ “เขาพระวิหาร” ซึ่งกำลังจะมีการตัดสินในอีกไม่กี่วันข้างหน้า 
          พระราชบัญญัติฉบับนี้คืออะไร และมีเนื้อหาอย่างไร ทำไมจึงก่อให้เกิดการชุมนุมทางการเมืองขึ้นมาได้นั้น เนื่องจากผู้เขียนไม่มีต้นฉบับจริงที่เชื่อถือได้ เพราะไม่รู้ฉบับไหนที่เป็นร่างจริงหรือร่างทรง จึงไม่อาจนำเสนอได้ ฟังคำชี้แจงจากทั้งฝ่ายคัดค้านและฝ่ายที่เห็นด้วยก็ยังสรุปประเด็นที่ชัดเจนไม่ได้ ล้างความผิดให้ใคร ใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฏหมายฉบับนี้ 
          ในทางคดีโลกคนที่ทำความผิดแล้วอาจจะไม่ได้รับโทษในชาตินี้น่าจะมีอยู่บ้าง เพราะหากตัดสินตามหลักกฏหมายอาจจะสาวไปไม่ถึงผู้ที่ทำความผิด แต่สำหรับในทางคดีธรรมแล้ว ผู้ที่ทำความผิดหรือผู้ที่ทำกรรมชั่วแล้วไม่ได้รับโทษนั้นไม่มี แม้จะหนีไปหลบอยู่ที่ไหนในถ้ำ ในป่า ภูเขาก็ตาม สักวันหนึ่งก็จะต้องได้รับผลของกรรมที่ตนเองก่อขึ้นจนได้ ไม่มีใครหนีพ้นจากกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ดังที่มีพุทธภาษิตแสดงไว้ในธรรมบท ขุททกนิกาย (25/19/26 ) คนบางพวกย่อมเข้าถึงครรภ์ บางพวกมีกรรมอันลามก ย่อมเข้าถึงนรก ผู้ที่มีคติดีย่อมไปสู่สวรรค์ ผู้ที่ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพาน  อากาศ ท่ามกลางสมุทร ช่องภูเขาอันเป็นที่เข้าไป ส่วนแห่งแผ่นดินที่บุคคลสถิตอยู่แล้ว พึงพ้นจากกรรมอันลามกได้ไม่มีเลย อากาศ ท่ามกลางสมุทร ช่องภูเขาอันเป็นที่เข้าไป ส่วนแห่งแผ่นดิน ที่บุคคลสถิตอยู่แล้ว มัจจุพึงครอบงำไม่ได้ ไม่มีเลย”
          ผู้ทำบาปแม้จะไม่มีใครลงโทษแต่ตัวผู้กระทำย้อมรับรู้ได้สัมผัสได้ ย่อมจะได้รับความเดือดร้อนใจด้วยตัวเขาเอง ผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนเองดังที่แสดงไว้ในยมกวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท (25/11/ 14)  ความว่า “บุคคลผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ย่อมเศร้าโศกในโลกหน้า ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง บุคคลผู้ทำบาปนั้นย่อมเศร้าโศก บุคคลผู้ทำบาปนั้นเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตนแล้ว ย่อมเดือดร้อน” 
          ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ทำบุญไว้ แม้จะไม่มีใครรู้ ไม่ได้บอกใคร แต่ตัวผู้ทำเองย่อมมีความสุขใจ เป็นความสุขใจภายในที่ผู้กระทำสัมผัสได้ด้วยตัวเองดังที่แสดงไว้ในยมกวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท (25/11/ 14) ความว่า  “ผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ ย่อมบันเทิงในโลกหน้า ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง ผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นย่อมบันเทิง ผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้ว ย่อมบันเทิงอย่างยิ่ง” 
          บาปหรือบุญอยู่ที่ผู้กระทำ เขาจะเดือดร้อนใจหรือสุขใจสัมผัสได้ดด้วยตัวเขาเอง ในคดีโลกอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้กฏหมายนำผู้ทำความผิดมาลงโทษ เพราะเขาสำนึกไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิดหรือถูก แต่ในทางคดีธรรม ความทุกข์ความสุขอยู่ที่ใจของเขาเอง เดือดร้อนเหมือนนอนบนกองไฟ สุขใจเหมือนนั่งเล่นในที่เย็นสบาย ดังนั้นในยมกวรรค ธรรมบท จึงมีบทสรุปว่า “บุคคลผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ย่อมเดือดร้อนในโลกหน้า ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง บุคคลผู้ทำบาปนั้นย่อมเดือดร้อนว่าบาปเราทำแล้ว บุคคลผู้ทำบาปนั้นไปสู่ทุคติแล้ว ย่อมเดือดร้อนโดยยิ่ง ผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้า ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง ผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินว่า บุญอันเราทำไว้แล้ว ผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นไปสู่สุคติ ย่อมเพลิดเพลินโดยยิ่ง”
          การทำบาปหรือทำบุญอยู่ที่การเลือกสรรของเราเอง ผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนใจ  ส่วนผู้ทำบุญย่อมบันเทิงใจเริงใจ แม้จะไม่ชุมนุมประท้วง อีกไม่นานเกินรอพวกเขาก็จะได้รับกรรมที่เขาทำเอง บุญหรือบาปอยู่ที่เราเลือกทำ กรรมดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวคนก่อ 
 
 
พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
9/11/2556
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก