Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

  สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ได้ลงนามในประกาศสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) เรื่อง รายนามพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ 19/2556 ซึ่งพระภิกษุเหล่านี้ได้ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์ พร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดการรายงานตัว การฝึกอบรมและการเดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศอินเดีย ดูได้ตามท้ายประกาศนี้

 


 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน

รายงาน

23/12/55

Go to top