Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

        ปีนี้ (2555) เป็นปีแห่งการครบรอบ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า “พุทธชยันตี” หลายหน่วยงานได้จัดงานในเทศกาลวันวิสาขบูชา และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมในเทศกาลวันวิสาขบูชานานาชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชนะมารเมื่อ 2600 ปีที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร่างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ”
 

        สืบเนื่องจากในการประชุมผู้นำพระพุทธศาสนานานาชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยมีพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมหาเถรสมาคมและรัฐบาลให้การสนับสนุน
        สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมหาเถรสมาคม จัดประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ  พร้อมทั้งรับทราบข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางวิธีการที่จะทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำผลการประชุมกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก รวมทั้งรับทราบแนวนโยบายของมหาเถรสมาคมในการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ

 


        การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตทูตไทยในต่างประเทศทั้งสองนิกายจัดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ภาคเช้ามีการเสวนาเรื่อง “บทบาทและความคาดหวังของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ส่วนภาคบ่ายประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต” และกิจกรรมระดมสมองภายใต้หัวข้อ “ปัญหา  อุปสรรค และแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย”
        พระธรรมทูตที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มาจากประธานสงฆ์ในทวีปต่างๆ ทั่วโลกทั้งสองนิกาย เจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนารวมทั้งประชาชนผู้สนใจ
        งานประชุมสัมมนาตามกำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เลิกประชุมเวลา 21.30 น. จัดที่ห้องเธียร์เตอร์ โซน เอ อาคารเรียนรวม  นอกจากนั้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ยังมีการประชุมนานาชาติเรื่อง "บทบาทความเคลื่อนไหวขององค์กรชาวพุทธในชมพูทวีป" จัดที่ห้อง 402 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รายงาน

26/05/55
 

Go to top