Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

         พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555 ที่สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ตึกติสสะ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. โดยมีพระเถรานุเถระกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรม) กรรมการบริหารสำนักกำกับดูแลพระธรรมธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
 

         การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555 เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 โดยแบ่งออกเป็นสามภาคคือภาควิชาการเป็นเวลาสองเดือน ภาคนวกรรม 15 วัน ฝึกอบรมที่วัดสิริวัฒน์วิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จังหวัดนครสวรรค์ และภาคจิตภาวนา 15 วัน ฝึกอบรมที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา การฝึกอบรมพระธรรมทูตประจำปีนี้มีผู้สำเร็จและเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 42 รูป

 


         พระธรรมเมธาจารย์ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555 สรุปความได้ว่า “ขอแสดงความยินดีกับพระธรรมทูตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเป็นพระธรรมทูตในครั้งนี้ การที่ท่านทั้งหลายมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในอุดมการณ์ที่จะนำเอคำสอนของพระพุทธเจ้าไปสั่งสอนคนอื่นให้ได้รับความสุขความสบายใจนั้นต้องมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามีความไม่ถูกต้องและความไม่เสมอภาคกันในหมู่มนุษย์เพราะระบบชั้นวรรณะ ทำให้อยู่ร่วมกันไม่เป็นสุข เมื่อพระองค์ตรัสรู้จึงทำให้ความไม่เสมอกันของมนุษย์มีความเสมอกันกันด้วยศีลเรียกว่าศีลสามัญญตา คนเราหากมีศีลเสมอกันจะทำให้ไม่แตกแยก และหากทุกคนมีทิฐิสามัญญาตาคือมีความคิดเห็นเสมอกันก็จะทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

        แม้แต่ในการอุปสมบทพระพุทธองค์ก็ทรงยกเลิกระบบวรรณะไปด้วยเพื่อความเสมอกันโดยศีลเช่นครั้งหนึ่งเจ้าศากยะเข้ามาอุปสมบทพร้อมกันหลายรูป แต่พระพุทธองค์ก็ทรงให้พระอุบาลีซึ่งเป็นช่างกลบก(ช่างตัดผม)อุปสมบทก่อนเพราะทำให้คนมีความเสมอภาคกันโดยก้าวพ้นจากระบบชนชั้นวรรณะ เพื่อที่จะให้เจ้าศากยะได้เคารพนายช่างกลบกคือพระอุบาลีซึ่งมีวรณะต่ำกว่า ในการไปอยู่ไปต่างประเทศหากเราสอนให้คนอื่นตั้งอยู่ในธรรมได้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ การสอนธรรมเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ดังพุทธภาษิตว่า “สพฺพทานํ ธมฺทานํ ชินาติ การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง”  กุฏิวิหารอุโบสถต่างๆที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาก็เพราะมีการให้ทานนั่นเอง หากไม่มีการให้ทาน ศาสนวัตถุเหล่านี้ก็มีขึ้นไม่ได้ พระธรรมทูตรุ่นก่อนๆไปสั่งสอนคนในต่างประเทศ จนเกิดวัดวาอารามเกิดขึ้นมากมายทั้งในยุโรป อเมริกา ก็เพราะอาศัยธรรมทานที่พระธรรมทูตได้แสดงนั่นเอง จึงมีการบริจาค มีวัดในประเทศต่างๆมากกว่าสถานทูตไทยในต่างประเทศ บางประเทศมีที่ดินของวัดเป็นจำนวนมากสถานกงสุลมีไม่เกิน 50 ไร่ แต่วัดบางแห่งมีมากถึง 200 ไร่ เช่นวัดพุทธเมตตา วัดเมตตาวนารามเป็นต้น

 

         แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชา แต่มีคนถวายวัตถุสิ่งของในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก วัตถุเหล่านี้มาจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจนทำให้คนเลื่อมใสศรัทธานั่นเอง ขอให้ท่านระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราทั้งหลาย    คำสอนที่เรานำมาปฏิบัติทำให้เรามีความสุขใจ ความสบายใจ พระธรรมทูตมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผยแผ่ความสุขไปยังคนอื่นๆด้วย และให้นำความสุขนั้นไปเผยแผ่ให้แก่คนอื่นๆได้รับความสุขนั้นด้วย
         ขอให้ท่านเป็นพระธรรมทูตที่ดีที่จะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาให้แก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยจงปกปักรักษาและอภิบาลท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จจงทุกประการเทอญ
         จากนั้นพระธรรมทูตได้ถวายสักการะแด่คณาจารย์ผู้ให้การอบรม และกราบลาเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ ก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับยังวัดเดิมและเตรียมตัวในการเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆต่อไป  

 

         พระธรรมทูตที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรจะได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ในสี่ทวีปซึ่งปัจจุบันมีวัดไทยมากกว่า 100 วัดคือประเทศสหรัฐอเมริกามีวัดไทย 58 วัด และที่พักสงฆ์ 1 แห่ง ประเทศแคนาดามีวัดไทย 6 แห่ง ประเทศเดนมาร์ก 1 วัด ประเทศสวีเดนมีวัดและที่พักสงฆ์ 8 แห่ง ประเทศฝรั่งเศส 3 วัด ประเทศเยอรมนี 8 วัด ประเทศออสเตรีย 1 วัด ประเทศอังกฤษ 3 วัด ประเทศอิตาลี 1 วัด ประเทศฟีนแลนด์ 1 วัด ประเทศนอร์เวย์ 4 วัด ประเทศเตรเลีย 12 วัด ประเทศนิวซีแลนด์ 4 วัด ประเทศอินโดนีเซียทั้งวัดและที่พักสงฆ์ 21 แห่ง ประเทศอินเดีย 5 วัด ประเทศมาเลเซีย  1 วัด ประเทศฮ่องกง 4 วัด ประเทศไต้หวัน 4 วัดและ 1 สำนักสงฆ์ ประเทศญี่ปุ่น 1 วัด 1 สำนักสงฆ์ และประเทศเกาหลีใต้อีก 1 สำนักสงฆ์

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รายงาน
05/04/55

Go to top