Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

           พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ มส.ได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดโครงการธรรมะเยียวยาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน จัดกระบวนการธรรมปรึกษาเยียวยาใจ ซึ่งจะประยุกต์ใช้กระบวนการจิตวิทยา การให้คำปรึกษาทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล จัดกิจกรรมธรรมนันทนาการ และนำสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว น้ำขังอยู่ และกำลังจะท่วม โดยประสานจัดกิจกรรมในวัดที่เป็นศูนย์พักพิงหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดเป็นศูนย์พักพิง ตลอดจนบ้านที่พักอาศัยของผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามเป็นผู้เยียวยาจิตใจ

           พระวิจิตรธรรมาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า การทำงานจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนซึ่งจะดำเนินการดังนี้ 1. สำรวจข้อมูลพื้นที่ที่จะจัดส่งคณะพระวิทยากรลงเยี่ยมเยียนและจัดกระบวนการธรรมปรึกษาเยียวยาใจ 2. ประสานพื้นที่ กำหนดวัน-เวลา สถานที่ในการลงพื้นที่ 3. พระวิทยากรจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยมีการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานและบันทึกสภาพจิตใจรายบุคคล เพื่อเยี่ยมเยียน เยียวยา และฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง

           สำหรับระยะสั้นหลังผลกระทบ ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 54 จะมีการรับสมัครพระวิทยากรอาสาสมัครและจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการธรรมปรึกษา เยียวยาใจ การจัดกิจกรรมธรรมนันทนาการ และการนำสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ก่อนที่จะมีการประสานพื้นที่ กำหนดวัน-เวลา สถานที่เพื่อเข้าไปจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

ส่วนระยะต่อเนื่อง ฟื้นฟู เดือน ม.ค.-มี.ค. 55 จะมีการจัดอบรมถวายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการธรรมปรึกษา เยียวยาใจ แด่พระสงฆ์ในวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เพื่อส่งเสริมให้ท่านร่วมกับพระวิทยากรในโครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจแก่ชุมชน และแสวงหาภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อเพิ่มการจัดกิจกรรมเยียวยาและฟื้นฟูชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

 

ที่มา:http://www.dailynews.co.th/newstartp...ntentID=174419

Go to top