Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

          นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 159 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณร อุปสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2554 โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวในงานว่า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2554 ทางวัดยานนาวา และกรมการศาสนา จึงได้จัดโครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งทางคณะสงฆ์ ก็ได้ให้การส่งเสริมโครงการดังกล่าว เพราะเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนได้กล่อมเกลาจิตใจในการเป็นคนดี ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทางโลก เพราะ การส่งเสริมให้เด็กได้เข้ามาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วย ทั้งนี้ทางวัดยานนาวา จะเน้นให้สามเณรได้ฝึกปฏิบัติ โดยเฉพาะการฝึกจิตภาวนา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การฝึกสมาธิอีกด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า พุธที่ 6 เมษายน 2554 01:56:14 น.
http://www.ryt9.com/s/nnd/1123867

Go to top