Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

           วันที่ 7 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมุทิตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และมอบทุนการศึกษา ตำราเรียน แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ถึง เปรียญธรรม 8 ประโยค(ธรรมยุต) ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร

           พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบริหารคณะธรรมยุตได้ถวายรายงานแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานในพิธีสรุปความว่า   “เกล้าฯ พระพรหมมุนี ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการกรรมการบริหารคณะธรรมยุต ในนามคณะกรรมการบริหารคณะธรรมยุต ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จได้เมตตาเป็นประธาน การจัดมุทิตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และถวายทุนโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ถึงเปรียญธรรม 8 ประโยค  ประจำปีการศึกษา 2557 ความเมตตานี้จักอยู่ในความสำนึกของคณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมพิธีตลอดไป 
           การจัดมุทิตาในครั้งนี้เป็นปีที่ 11 ปรารภโดยมุ่งหมายโดยพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  ในการที่คณะสงฆ์จัดให้มีการเรียนการสอนตลอดจนการสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั่วพระราชอาณาจักร ในปีการศึกษา 2557 นี้มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจำนวน 26 รูป  ผู้สอบได้ เปรียญธรรม 1-2 ถึงเปรียญธรรม 8 ประโยคจำนวน  6,148 รวมทั้งสิ้น  6,174 รูป
           คณะสงฆ์คณะธรรมยุตโดยกรรมการบริหารคณะธรรมยุตได้มีสมานฉันท์มีมติให้กำหนดจัดมุทิตาขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ
           1. เพื่อสนองพระราชดำริถวายอนุโมทนาในพระราชศรัทธา  และโดยเสด็จพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  ที่ทรงมีพระมหากรุณาที่ได้พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พุทธธรรมสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นปฐม
           2. เพื่อจัดมุทิตาพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม โดยเฉพาะผู้สอบได้เปรียญธรรม 9  ประโยคทั่วประเทศจำนวน 26 รูป ด้วยการถวายของที่ระลึกหนังสือพระไตรปิฎกรูปละหนึ่งชุด และกัปปิยภัณฑ์ ถวายกัปปิยภัณฑ์พร้อมตำราเรียนแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 5 ประโยค – 8 ประโยค จำนวน 63 รูป ตามลำดับ  สำหรับพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยคและ 4 ประโยคมี 125 รูป ถวายกัปปิยภัณฑ์โดยส่งไปยังเจ้าอาวาสที่พระภิกษุสามเณรสังกัดอยู่ รวมเป็นเงินกัปปิยภัณฑ์ที่จัดถวายในปีพุทธศักราช 2557 ทั้งสิ้น 1,034,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
           บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว เพื่อถวายอนุโมทนาในพระราชศรัทธาโดยเสด็จเป็นพระราชกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมศรัทธาปสาทะขององค์กร มูลนิธิ พระเถรานุเถระ  ตลอดถึงคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมบริจาคกัปปิยภัณฑ์และทุนในการจัดมุทิตามอบเป็นทุนอุปถัมภ์ ตลอดจนผู้ร่วมพิธี
           เกล้า ฯ ขอประทานโอกาสเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯได้โปรดเมตตาให้พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้  รับประทานของที่ระลึก ตำราเรียน และกัปปิยภัณฑ์ เสร็จแล้วได้โปรดเมตตาประทานสัมโมทนียกถาเป็นทิฏฐานุคติสืบไป   ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดฯ
           สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานในพิธีได้ประทานของที่ระลึก ตำราเรียน และกัปปิอยภัณฑ์แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 5-8 ประโยค จากนั้นได้ประทานโอวาทสรุปความว่า “ท่านทั้งหลายพึงระลึกถึงพระคุณของพระมหาเถระทั้งหลายที่ได้จัดงานมุทิตาในครั้งนี้  ท่านไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกท่านทั้งหลาย ขอเพียงแต่ให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจศึกษาในขั้นสูงขึ้นไป อันนี้เป็นความปลื้มใจของคณะผู้จัดงานแล้ว
           ผมขอถวายแด่ท่านทั้งหลายว่า คนเรานั้นต้องการความสำเร็จในชีวิต หมายความว่า จะไปไหนมาไหน ก็มีวาสนาบารมีขอให้คุณธรรมกับท่านทั้งหลายดังนี้

           ประการที่ 1 สักโก ขอให้ท่านทั้งหลายมีความองอาจ ความกล้าหาญ  กล้าพูด กล้าทำ กล้าศึกษาเล่าเรียนให้ถึงที่สุด ต้องกล้าในสิ่งที่ถูกต้อง ท่านทั้งหลายตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคถือว่ากล้าในสิ่งที่ถูกต้อง
           ประการที่ 2 อุชุ หมายความว่าให้มีความซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์อยู่เป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะเราต้องซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อกัน เช่นหากเราคบเพื่อนรู้ว่าเพื่อนไม่ซื่อตรงต่อเรา เราก็จะไม่คบอีกต่อไป หากซื่อตรงต่อกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสบายใจ
           ประการที่ 3 สุหุชุ  ให้ซื่อตรงต่อตัวเอง  จะทำอะไรก็ให้ตั้งใจทำ เป็นการชื่นชมต่อตัวเอง ย่อมได้พบกับความเจริญ
           ประการที่ 4 สุวโจ เป็นผู้ว่าง่าย ตรงข้ามกับผู้ว่ายาก ในกลุ่มของประชาชนต้องการผู้ว่าง่ายสอนง่าย  หากลูกๆเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย พ่อแม่ก็เย็นใจ
           ประการที่ 5 มุทุ ให้เป็นผู้มีความอ่อนโยน คนแข็งกระด้างไม่ค่อยมีคนชอบ คนส่วนมากชอบคนอ่อนโยน เพราะคนที่มีความอ่อนโยนย่อมเป็นคนรักใคร่ต่อคนอื่นๆ
           ประการที่ 6 อนติมานี   อย่าถือตัว เราอยู่ในสังคมต้องทำตัวให้เข้ากับสังคมให้ได้  อย่าถือตัว เช่นเราได้เปรียญธรรม 9 ประโยคแล้ว ร่วมฉันภัตตาหารกับพระภิกษุรูปอื่นๆไม่ได้ อย่างนี้ไม่ถูกต้อง ต้องทำตัวเหมือนเดิมดังที่เคยปฏิบัติมาแต่เก่าก่อน
           ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีคุณธรรมทั้ง 6 ประการนี้คือ “สักโก  อุชุ  สุหุชุ  สุวโจ  มุทุ  อนติมานี”   ก็จะประสบความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิต 

           ในงานนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยยังได้ทำพิธีมอบปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แก่ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์  ประธานฝ่ายการสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกรรมการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสนาดารามและพระบรมมหาราชวัง ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นกรรมการโครงการสารานุกรมไทย ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
           ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์  เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์การศึกษาพระปริยัติธรรมวัดอาวุธวิกสิตาราม และให้การอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดอาวุธวิสิตาราม กรุงเทพมหานคร

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รายงาน
8/07/57

 

ภาพถ่าย : www.mbu.ac.th/

 

Go to top