Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธานในพิธีนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 20/2557 ภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล  ณ สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร

         พระธรรมปาโมกข์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล ได้กล่าวรายงานสรุปความว่า “รู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล  ขอรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมโดยสังเขปดังนี้ 

         ในนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน คณะกรรมการสำนักฝึกอบรมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 มีมติอนุมัติให้เพิ่มภาคศึกษาดูงานกราบนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย เนปาล ซึ่งเป็นดำเนินงานการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 19/2556  โดยได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศให้การอุปถัมภ์เป็นอย่างดี จนการดำเนินการฝึกอบรมสำเร็จลงได้ด้วยดี  สำหรับการฝึกอบรมประจำปี 2557 นี้ ได้แบ่งการฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานออกเป็นสองระยะ คือระยะแรกที่วัดสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2- 20 มีนาคาม 2557
          ระยะที่สองโดยการปฏิบัติงานภาคสนามที่ประเทศอินเดีย เนปาล ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม- 3 เมษายน 2557 บัดนี้งานทุกส่วนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านพร้อมแล้ว ขอพระคุณประธานในพิธีได้โปรดเมตตาเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาผู้อุปถัมภ์ในครั้งนี้โดยทั่วกัน ขอถวายความเคารพ”

         พระธรรมเมธาจารย์ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 20 สรุปความว่า “พระเถรานุเถระและพระธรรมทูต ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้มาร่วมงานในวันนี้  การปฐมนิเทศเพื่อจะได้แสดงกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจจิตภาวนาในประเทศอินเดียเป็นปีที่ 2 ที่ได้เพิ่มกิกรรมการนำพระธรรมทูตไปปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อศึกษาการเรียนรู้สถานที่อันสำคัญของพระพุทธเจ้า นับว่าพระธรรมทูตรุ่นนี้โชคดีที่ได้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธ เพื่อจะได้ไปศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้อง  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของพระธรรมทูต
        
การที่ได้เดินทางไปปฏิบัติจิตภาวนาที่อินเดียนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการที่จะดำเนินการให้สำเร็จไปด้วยดี  ที่สำคัญคือพระครูปลัดอริยวัฒน์ (อริยวังโส) ท่านเป็นผู้ที่ประสานงานที่สำคัญในการเดินทางและได้ช่วยเป็นภาระทำงานให้สำเร็จด้วยดี  พระธรรมทูตจะได้ประพฤติปฏิบัติตามโปรแกรมที่วางไว้แล้ว การที่เราได้เดินทางไปยังสังเวชนียสถานเพื่อศึกษาเรียนรู้และจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

         การที่เราได้เคยศึกษาเรียนรู้มาแล้วตามตำรา ไม่เหมือนการไปปฏิบัติในสถานที่จริง เราจะได้ความลึกซึ้ง มั่นใจ เลื่อมใสมีศรัทธาในสถานที่เหล่านั้นอย่างแรงกล้าว่าการศึกษาพระพุทธศาสนานั้น พระองค์นั้นมิใช่เป็นเทวดา มิใช่เทพเจ้า แต่เป็นมนุษย์ มีสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานจริง  คำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นเป็นคำสอนที่ผู้ปฏิบัติตามจะได้พ้นทุกข์ได้จริงตามที่ทรงสั่งสอนนั้น จะได้พ้นทุกข์ ดังนั้นการที่เราได้ไปศึกษาเรียนรู้ในสถานที่ซึ่งบรรพบุรุษของเราซึ่งท่านได้ล้วงลับไปแล้ว  2500 กว่าปี เราก็ยังได้ไปเห็นสถานที่แห่งนั้นเหมือนกับว่าพระองค์ยังอยู่ แต่ที่ยังอยู่คือพระคุณสามประการคือพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ สิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์มอบไว้แก่เรานั้น เราได้นำมาประพฤติปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

         พวกเราจะได้กลับไปกราบไหว้ สักการะยังสถานที่ที่เราได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาของพระองค์มาจนทุกวันนี้ ทำให้เกิดความศรัทธาปสาทะยิ่งๆขึ้นไป ทำให้มีความหนักแน่นในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะพระธรรมทูตที่จะต้องเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ และสั่งสอนประชาชนในที่ต่างๆ ต้องรู้จริง เข้าใจจริง และปฏิบัติได้จริง การสั่งสอนผู้อื่นก็จะได้ผลอย่างเต็มที่เป็นมรรคเป็นผลเป็นประโยชน์เกื้อกูล เหมือนกับพระอรหันตสาวกในอดีตเช่นพระโสณะ พระอุตตระ ท่านได้เดินทางมาเป็นพระธรรมทูตจนทำความสำเร็จให้เกิดขึ้น ได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพราะท่านรู้จริง เข้าใจจริง และปฏิบัติได้จริง จนพระพุทธศาสนาตั้งมั่นในประเทศไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้  

         ดังนั้นพระธรรมทูตก็จะได้ไปศึกษาและปฏิบัติในประเทศอินเดีย เนปาล หวังว่าท่านทั้งหลาย ขอความสำเร็จจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกรูป จงมีความสุข ปราศจากความอาพาธทั้งมวล ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านเทอญ”
         จากนั้นนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ”
         นายสุเทพ เกษมพรมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปาฐกถาเรื่อง “การสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”
         พระครูปลัดวิริยวัฒน์ (อ. อารยวังโส)  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ลำพูน  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล ปาฐกถาเรื่อง “ธรรมส่องโลก”

         ในงานนี้พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์ ยังได้มอบคำสั่งสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) แต่งตั้ง พระเก่ง สีลเตโช (จงสมจิตต) พระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 15/2552
เป็นรักษาการเจ้าสำนักสงฆ์โฮเมะ ประเทศญี่ปุ่น

         การฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาลในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 20/2557 จำนวน 38 รูป คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมฯ จำนวน 12 รูป จะออกเดินทางไปฝึกอบรมปฏิบัตจิตภาวนา ณ สังเวชนียสถานสี่ตำบล ที่ประเทศอินเดีย เนปาล ในช่วงวันที่ 21 มีนาคม-3 เมษายน 2557
 


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
ประธานคณะอนุกรรมการประสานงาน
การฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล
รายงาน
03/03/57
 

Go to top