Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

           สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้ทำการสอบคัดเลือกพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 20/2557 เสร็จสิ้นแล้ว  สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ได้ลงนามในประกาศเรื่องรายนามพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 20/2557 มีรายนามดังต่อไปนี้

Go to top