Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

            ความโกรธเป็นกิเลสที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง หากผู้ใดถูกความโกรธครอบงำจะเกิดความมืดมนจนลืมตน หากไม่สามารถระงับดับความโกรธได้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ มีคดีความมากมายที่มีสาเหตุมาจากความโกรธ บางครั้งอาจจะทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตได้หรืออาจจะเกิดอันตรายต่อสังคมได้ ความโกรธก่อความพินาศ แม้จะรู้แต่ทว่าบางครั้งก็ระงับไม่ได้ ธรรมที่มาคู่กับความโกรธคือความเมตตา หากโลกนี้มีเมตตาต่อกันย่อมจะมีแต่ความสงบสันติ วันนี้ได้นำสุภาษิตที่ว่าด้วยความโกรธมาฝาก โปรดพิจารณา

 

 

สุภาษิตในโกธวรรคคือหมวดความโกรธ        
1. น  หิ  สาธุ  โกโธ.
            ความโกรธไม่ดีเลย.
            ขุ.  ชา.  ฉกฺก.  27/188.
2. โกโธ  สตฺถมลํ  โลเก.
            ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก.
            สํ.  ส.  15/60.
3. อนตฺถชนโน  โกโธ.
            ความโกรธก่อความพินาศ.
            องฺ.  สตฺตก.  23/99.
4. อนฺธตมํ  ตทา  โหติ  ยํ    โกโธ  สหเต  นรํ.
            ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด  ความมืดมนย่อมมีเมื่อนั้น.
            องฺ.  สตฺตก.  23/99.  ขุ.  มหา.  29/18.
5. อปฺโป  หุตฺวา  พหุ  โหติ  วฑฺฒเต  โส  อขนฺติโช.
            ความโกรธน้อยแล้วมาก  มันเกิดจากความไม่อดทนจึงทวีขึ้น.
            ขุ.  ชา.  ทสก.  27/273.
6. โกโธ  ทุมฺเมธโคจโร.            

            ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม.
            ขุ.  ชา.  ทสก.  27/280.
7. โทโส  โกธสมุฏฺฐาโน.
            โทสะมีความโกรธเป็นสมุฏฐาน.
            ขุ.  ชา.  ทสก.  27/273.
8. นตฺถิ  โทสสโม  คโห.
            ผู้จับเสมอด้วยโทสะ  ไม่มี.
            ขุ.  ธ.  25/48.
9. นตฺถิ  โทสสโม  กลิ.
            ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี.
            ขุ.  ธ.  25/42.
10. โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ.
            ฆ่าความโกรธได้  อยู่เป็นสุข.
            สํ.  ส.  15/57/64.

 

11. โกธํ  ฆตฺวา  น  โสจติ.
            ฆ่าความโกรธได้  ไม่เศร้าโศก.
            สํ.  ส.  15/57, 64.
12. โกธาภิภูโต  กุสลํ  ชหาติ.
            ผู้ถูกความโกรธครอบงำ  ย่อมละกุศลเสีย.
            นัย.  ขุ.  ชา.  ทสก.  27/286.
13. โกธโน  ทุพฺพณฺโณ  โหติ.            

            คนมักโกรธ  ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง.
            องฺ.  สตฺตก.  23/98.
14.    94. ทุกฺขํ  สยติ  โกธโน.
            คนมักโกรธ  ย่อมอยู่เป็นทุกข์.
            นัย.  องฺ.  สตฺตก.  23/98.
15. อโถ  อตฺถํ  คเหตฺวาน    อนตฺถํ  ปฏิปชฺชติ.
            คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว  กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์.
            องฺ.  สตฺตก.  23/98.
16. โกธาภิภูโต  ปุริโส    ธนชานึ  นิคจฺฉติ.
            ผู้ถูกความโกรธครอบงำ  ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์.
            องฺ.  สตฺตก.  23/98.
17. โกธสมฺมทสมฺมตฺโต    อายสกฺยํ  นิคจฺฉติ.
            ผู้เมามึนด้วยความโกรธ  ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์.
            องฺ.  สตฺตก.  23/98.
18. าติมิตฺตา  สุหชฺชา  จ    ปริวชฺเชนฺติ  โกธนํ.
            ญาติมิตรและสหาย  ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ.
            องฺ.  สตฺตก.  23/99.
19. กุทฺโธ  อตฺถํ  น  ชานาติ.            

            ผู้โกรธ  ย่อมไม่รู้อรรถ.
            องฺ.  สตฺตก.  23/99.
20. กุทฺโธ  ธมฺมํ  น  ปสฺสติ.
            ผู้โกรธ  ย่อมไม่เห็นธรรม.
            องฺ.  สตฺตก.  23/99.
21. ยํ  กุทฺโธ  อุปโรเธติ    สุกรํ  วิย  ทุกฺกรํ.
            ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด  สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย.
            องฺ.  สตฺตก.  23/99.
22. ปจฺฉา  โส  วิคเต  โกเธ    อคฺคิทฑฺโฒว  ตปฺปติ.
            ภายหลัง  เมื่อความโกรธหายแล้ว  เขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้.
            องฺ.  สตฺตก.  23/99.
23. โกเธน  อภิภูตสฺส    น  ทีปํ  โหติ  กิญฺจินํ.
            ผู้ถูกความโกรธครอบงำ  ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว.
            องฺ.  สตฺตก.  23/99.

 

24. หนฺติ  กุทฺโธ  สมาตรํ.
            ผู้โกรธ  ย่อมฆ่ามารดาของตนได้.
            องฺ.  สตฺตก.  23/99.
25. โกธชาโต  ปราภโว.           

            ผู้เกิดความโกรธแล้ว  เป็นผู้ฉิบหาย.
            องฺ.  สตฺตก.  23/100.
26. โกธํ  ทเมน  อุจฺฉินฺเท.
            พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ.
            นัย.  องฺ.  สตฺตก.  23/100.
27. โกธํ  ปญฺญาย  อุจฺฉินฺเท.
            พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา.
            นัย-องฺ.  สตฺตก.  23/100.
28. มา  โกธสฺส  วสํ  คมิ.
            อย่าลุอำนาจความโกรธ.
            ขุ.  ชา.  ทุก.  27/69.

 

เว็บมาสเตอร์

รวบรวม

06/08/55

Go to top