Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อควรปฏิบัติของนักเรียนที่ดี


ไม่โยกเก้าอี้  ไม่หนีโรงเรียน

ไม่เขียนข้างฝา ไม่ด่าครูสอน 

ไม่นอนตื่นสาย  ไม่หน่ายการเรียน

ไม่เพียรทำผิด  ไม่คิดมุ่งร้าย

ไม่อายการงาน ไม่ผญาญเงินตรา

ไม่ซ่าหาเรื่อง ไม่เคืองโกรธกัน

ไม่หันหาอบายมุข ไม่คลุกกับเกมส์ 

เกษมเปรมปรีแน่ พ่อแม่และครูก็ชื่นใจ ฯ

 

 

จากสมุดบันทึกประจำปีของพระมหาบุญไทย  ปุญญมโน

ไม่ทราบที่มา
 

Go to top