Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

จุดเด่นของนักประชาธิปไตย

เคารพตนเองก่อน               
สังวรศักดิ์ศรีผู้อื่น
ไม่ฝ่าฝืนกติกาสังคม           
นิยมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง
หาทางไปสู่สันติวิธี              
รู้จักมีส่วนร่วมทางการเมือง
ไม่ลืมเรื่องสิทธิหน้าที่          
ทำดีเพื่อประโยชน์ประชาชน
อุดมการณ์ของตนไม่ฉ้อฉลเด็ดขาด
อาศัยความสามารถทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง ฯ (คิดอย่างไทย,หน้า 20)


                                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  รักความสุข


ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  รักความสุข,คิดอย่างไทย,สกลนคร:มูลนิธิมหาวิทยาลัยชาวบ้าน,2551,

 

Go to top