Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ความสมหวังของคนแก่


ทำชีวิตให้มีค่า  ทำเวลาให้มีประโยชน์

หลักการทำงาน "สืบสาน สร้างสรรค์ และส่งเสริม"

การทำงานส่วนรวมต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
เมื่อเรามมีโอกาสได้รับโอกาสและเขาให้โอกาสแล้ว ควรใช้โอกาสนั้นให้สมบูรณ์ดีเต็มที่
"ความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ"ยึดถือ "ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ยประโยชน์"
อย่าทำงานส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน งานใหญ่ของหนักต้องช่วยกันทำช่วยกันยก
เกิดมาแล้วต้องสนองพระคุณต่อแผ่นดิน ต่อสถาบัน ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
ทำงานเพื่องาน ทำดีเพื่อความดี ตน วงศ์สกุล บิดามารดาจะได้รับอานิสงส์แห่งความดีตามฐานานุรูปเช่นกัน

ความสุจริต ทุกข์น้อยสุขมาก  ทุกข์สั้นสุขยาว 
ความทุจริต สุขน้อยทุกข์มาก  สุขสั้นทุกข์ยาว

ไม่มีที่ใดที่ไม่มีปัญหา   ปัญหาทำให้คนมีงานทำ

โลกมนุษย์นี้มีปัญหา คนที่อยู่ในโลกนี้จึงมีปัญหา

ทำให้ชื่อว่าทำอยู่   ทำเอาชื่อว่าทำสูญ

"คนพูด" ทำเก่งเหมือนคนทำไม่ได้เพราะ
"เก่งพูด "

 

พระเทพปริยัติวิมล(แสวง  ธมฺเมสโก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่มา: พระเทพปริยัติวิมล(แสวง  ธมฺเมสโก),ความสมหวังของคนแก่,กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,2554.

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รวบรวม
08/04/54

Go to top