Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สรรพสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แต่กฏเกณฑ์แห่งธรรมชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลง

คนบางคนพูดดี แต่ไร้คุณธรรม
คนบางคนมีคุณธรรม กลับพูดจาไร้เหตุผล
คำพูดจึงไม่ใช่เครื่องตัดสินคน

ผู้ชอบเอาชนะมักพ่ายแพ้
คนที่หลงตนว่าแข็งแรงมักล้มป่วย

                                                     
ขงจื๊อ

ที่มา: ไพบูลย์ ติสรเตติวัฒน์, คติพจน์ขงจื๊อและสุภาษิตนานาชาติ,
กรุงเทพฯ:วรานนท์เอ็นเตอร์ไพรส์,2553.


Go to top