Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

           ผู้ให้สิ่งของช่วยเหลือเกื้อหนุนแก่บุคคลอื่นนั้นย่อมได้รับความรักความชื่นชมจากบุคคลอื่นเสมอ เพราะผู้ให้กับผู้รับนั้นย่อมมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน ผู้ให้ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์และผู้ให้ย่อมมีความสุขที่ได้ให้ ส่วนผู้รับนั้นย่อมซาบซึ้งในบุญคุณของผู้ให้ พวกเขาย่อมรักต่อผู้ให้เสมอ ดังนั้นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับเสมอ พุทธภาษิตในหมวดที่ว่าด้วยการให้เรียกว่าทานหรือทานวรรค

        1. ทานญฺจ  ยุทฺธญฺจ สมานมาหุ. ท่านว่า  ทานและการรบ  เสมอกัน.
            สํ.  ส.  15/29.  ขุ.  ชา.  อฏฺฐก.  27/249.
        2. นตฺถิ  จิตฺเต  ปสนฺนมฺหิ    อปฺปกา  นาม  ทกฺขิณา.  เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว  ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย  ย่อมไม่มี.
            ขุ.  วิมาน.  26/82.
        3. วิเจยฺย  ทานํ  สุคตปฺปสตฺถํ.  การเลือกให้  อันพระสุคตทรงสรรเสริญ.
            สํ.  ส.  15/30.  ขุ.  ชา.  อฏฺฐก.  27/249.  เปต.  26/197.
         4. พาลา  หเว  นปฺปสํสนฺติ  ทานํ.  คนพาลเท่านั้น  ย่อมไม่สรรเสริญทาน.
            ขุ.  ธ.  25/38.
         5. ททํ  มิตฺตานิ  คนฺถติ.  ผู้ให้  ย่อมผูกไมตรีไว้ได้.        
            สํ.  ส.  15/316.
 

         6. ททํ  ปิโย  โหติ  ภชนฺติ  นํ  พหู.    ผู้ให้  ย่อมเป็นที่รัก  คนหมู่มากย่อมคบเขา.
            องฺ.  ปญฺก.  22/43.
        7. ททมาโน  ปิโย  โหติ.  ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก.
            องฺ.  ปญฺจก.  22/44.
        8. สุขสฺส  ทาตา  เมธาวี    สุขํ  โส  อธิคจฺฉติ. ปราชญ์ผู้ให้ความสุข  ย่อมได้รับความสุข.
            องฺ.  ปญฺจก.  22/45.
        9. มนาปทายี  ลภเต  มนาปํ. ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ  ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ.
            องฺ.  ปญฺจก.  22/55.
        10. เสฏฺฐนฺทโท  เสฏฺฐมุเปติ  ฐานํ. ผู้ให้สิ่งประเสริฐ  ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ.
            องฺ.  ปญฺจก.  22/56.
        11. อคฺคสฺส  ทาตา  ลภเต  ปุนคฺคํ. ผู้ให้สิ่งที่เลิศ  ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก.
            องฺ.  ปญฺจก.  22/56.
        12. ททโต  ปุญฺญํ  ปวฑฺฒติ.  เมื่อให้  บุญก็เพิ่มขึ้น.
            ที.  มหา.  10/159.  ขุ.  อุ.  25/215.
       13. ทเทยฺย  ปุริโส  ทานํ.  คนควรให้ของที่ควรให้.
            ขุ.  ชา.  สตฺตก.  27/217.

 

เว็บมาสเตอร์
รวบรวม
27/10/53

Go to top