Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

          ในพระพุทธศาสนาคำหนึ่งที่มักจะกล่าวถึงมากที่สุดคำหนึ่งคือคำว่า "กิเลส"และอีกคำหนึ่งคือคำว่า "ทุกข์" เช่นเพราะคนมีกิเลสจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฎฎสังสาร คนมีกิเลสจึงมีทุกข์ คนมีทุกข์จึงมีปัญหาที่จะต้องคอยแก้ปัญหากันไม่มีที่สิ้นสุด เรื่องของกิเลสจึงเป็นเรื่องที่ชาวพุทธมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่อะไรคือกิเลส มีความเป็นมาอย่างไร และพระพุทธเจ้าได้แสดงเกี่ยวกับกิเลสไว้อย่างไรนั้น ไปดูพุทธศาสนสุภาษิตที่กล่าวถึงกิเลสในกิเลสวรรค และผู้ที่ละทุกข์ได้ทำไมจึงกลายเป็นวิเศษได้ โปรดดูได้จากพุทธศาสนสุภาษิตหมวดทุกข์

กิเลสวรรคคือหมวดกิเลส        

1. สงฺกปฺปราโค  ปุริสสฺส  กาโม.ความกำหนัดเพราะดำริเป็นกามของคน.
            สํ.  ส.  15/32.  อง.  ฉกฺก.  22/460. 
2. น  สนฺติ  กามา  มนุเชสุ  นิจฺจา. กามทั้งหลายที่เที่ยง  ไม่มีในมนุษย์.
            สํ.  ส.  15/31.
3. กาเมหิ  โลกมฺหิ  น  อตฺถิ  ติตฺติ.  ความอิ่มด้วยกามทั้งหลาย  ไม่มีในโลก.
            ม.  ม.  13/412.  ขุ.  เถร.  26/377.
4.  น  กหาปณวสฺเสน  ติตฺติ  กาเมสุ  วิชฺชติ. ความอิ่มในกามทั้งหลาย  ย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะ.
            ขุ.  ธ.  25/40.  ขุ.  ชา.  ติก.  27/102.
5. นตฺถิ  กามา  ปรํ  ทุกฺขํ. ทุกข์  (อื่น)  ยิ่งกว่ากาม  ย่อมไม่มี.
            ขุ.  ชา.  เอกาทสก.  27/315.

6. นตฺถิ  ตณฺหาสมา  นที. แม่น้ำเสมอด้วยตัณหา  ไม่มี.
            ขุ.  ธ.  25/48.
7. อิจฉา  โลกสฺมิ  ทุชฺชหา.  ความอยากละได้ยากในโลก.
            สํ.  ส.  15/61.
8. อิจฺฉา  หิ  อนนฺตโคจรา.  ความอยากมีอารมณ์หาที่สุดมิได้เลย.
            ขุ.  ชา.  ทุก.  27/94.
9. อิจฺฉา  นรํ  ปริกสฺสติ. ความอยากย่อมเสือไสซึ่งนรชน.
            สํ.  ส.  15/61.
10. นตฺถิ  ราคสโม  อคฺคิ. ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี.
            ขุ.  ธ.  25-42,48.
11. โลโภ  ธมฺมานํ  ปริปนฺโถ.  ความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย.
            สํ.  ส.  15/59.

12. อติโลโภ  หิ  ปาปโก. ความละโมบเป็นบาปแท้.
            วิ.  ภิ.  3/96.  ขุ.  ชา.  เอก.  27/44.
13. นตฺถิ  โมหสมํ  ชาลํ. ข่ายเสมอด้วยโมหะ  ไม่มี.
            ขุ.  ธ.  25/48.
14. ภิยฺโย  จ  กาเม  อภิปตฺถยนฺติ.  ผู้บริโภคกาม  ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป.
            ม.  ม.  13/411.  ขุ.  เถร.  26/377.
15. อูนา  ว  หุตฺวาน  ชหนฺติ  เทหํ.  ผู้บริโภคกามเป็นผู้พร่องละร่างกายไป.
            ม.  ม.  13/412.  ขุ.  เถร.  26/377.
16. โภคตณฺหาย  ทุมฺเมโธ  หนฺติ  อญฺเญว  อตฺตนํ. ผู้มีปัญญาทราม  ย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่น  เพราะอยากได้
            โภคทรัพย์.
            ขุ.  ธ.  25/63.
17. อวิชฺชานิวุตา  โปสา. คนทั้งหลายอันอวิชชาหุ้มห่อไว้.
            วิ.  จุล.  7/400.  องฺ.  จตุกฺก.  21/93.

 ทุกขวรรคคือหมวดทุกข์

1. นตฺถิ  ขนฺธสมา  ทุกฺขา. ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ไม่มี.
            ขุ.  ธ.  25/42.
2. สงฺขารา  ปรมา  ทุกฺขา. สังขาร  เป็นทุกข์อย่างยิ่ง.
            ขุ.  ธ.  25/42.
3. ทุราวาสา  ฆรา  ทุกฺขา. เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี  นำทุกข์มาให้.
            ขุ.  ธ.  25/55.
4. ทฬิทฺทิยํ  ทุกขํ  โลเก. ความจนเป็นทุกข์ในโลก.
            องฺ.  ฉกฺก.  22/394.

5. อิณาทานํ  ทุกขํ  โลเก.  การกู้หนี้  เป็นทุกข์ในโลก.
           นัย-องฺ.  ฉกฺก.  22/394.
6. ทุกฺขํ  อนาโถ  วิหรติ.  คนไม่มีที่พึ่ง  อยู่เป็นทุกข์.
            นัย-องฺ.  ทสก.  24/27, 31.
7. ทุกขํ  เสติ  ปราชิโต.  ผู้แพ้  ย่อมอยู่เป็นทุกข์.
            สํ.  ส.  15/122.  ขุ.  ธ.  25/42.
8. อกิญฺจนํ  นานุปตนฺติ  ทุกฺขา. ทุกข์  ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล.
            ขุ.  ธ.  25/44.

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รวบรวม
22/07/53

Go to top