Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

      มีนักศึกษาถามว่า "การเรียนภาษาบาลีในระดับปริญญาตรีกับการเรียนภาษาบาลีของคณะสงฆ์ต่างกันอย่างไร ทำไมภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา ถึงเข้าใจยาก" ได้ตอบบนักศึกษาท่านนั้นไปว่า "ในส่วนของพระภิกษุสามเณรต้องใช้เวลาในการศึกษาชั้นละหนึ่งปีเต็มๆจึงจะสอบครั้งหนึ่ง ปีหนึ่งมีสอบครั้งเดียว อาจจะมีบางชั้นที่ต้องสอบซ่อมบางรายวิชา ส่วนนักศึกษาเรียนเทอมเดียวไม่เกินสิบหกสัปดาห์ จะให้เข้าใจภาษาบาลีเหมือนพระภิกษุสามเณรจึงเป็นเรื่องยาก แต่หากใครอยากศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีก็สามารถเข้าศึกษาในแผนกบาลีศึกษาที่เปิดสอนสำหรับแม่ชีและประชาชนทั่วไป สำนักงานใหญ่อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐมก็ได้ ใครที่สอบได้เป็นเปรียญเหมือนพระภิกษุสามเณร หลักสูตรใช้หนังสือและตำราอย่างเดียวกัน หนังสือเรียนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

                  หลักสูตร เปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ๙ 

 

หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๑                                             

  
 ประโยค ๑ เล่มที่ ๑ บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ 
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๒ 
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาคที่ ๒ นามและอัพพยศัพท์
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๓
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค สมาสและตัทธิต
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๔
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ ๒ อาขยาต และ กิตก์
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๕ บาลีไวยกรณ์ วากยสัมพันธ์
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๖ 
อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค ๑-๒
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๗ 
อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ 
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๘ 
อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามและอัพพยศัพท์
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๙  อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาสและตัทธิต
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๐ อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๑ อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามกิตก์ และกิริยากิตก์
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๒ อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม ๑
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๓
อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม ๒
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๔
ประมวลปัญหาและเฉลายบาลีไวยาการณ์
                                (สำหรับเปรียญธรรมตรี)  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๒                                             

  
 ประโยค ๒ เล่มที่ ๑ ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๒ ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค)
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๓ ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค)
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๔ ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค)
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๕ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๖ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๗
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๘ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๙ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๐ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๒
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๑ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๓
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๒ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๔  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๓                                             

    
ประโยค ๓ เล่มที่ ๑ ธมฺมปทฏฐกถา (ปญจโม ภาโค)
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๒ ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค)
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๓ ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค)
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๔ ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค)
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๕ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๖ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๗ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๘ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๙ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๕
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๐ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๖
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๑ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๗
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๒ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๘
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๓ อันตรคาถาธรรมบทแปล  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๔                                             

    
ประโยค ๔ เล่มที่ ๑ มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๔ เล่มที่ ๒ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑
    ประโยค ๔ เล่มที่ ๓ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๒  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๕                                             

  
 ประโยค ๕ เล่มที่ ๑ มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๕ เล่มที่ ๒ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๓
    ประโยค ๕ เล่มที่ ๓ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๔
    ประโยค ๕ เล่มที่ ๔ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๕  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๖                                             

 
    เล่มที่ ๑ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ตติโย ภาโค)      
    เล่มที่ ๒
สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา
                (ทุติโย ภาโค)
    เล่มที่ ๓
สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา
                (ตติโย ภาโค)
    เล่มที่ ๔ 
สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา
                (จตุตฺโถ ภาโค)
    เล่มที่ ๕
ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๑
    เล่มที่ ๖ ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๒
    เล่มที่ ๗ จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จลุวรรค วรรณา
    เล่มที่ ๘ ปัญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณนา


   หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๗                                            

    
ประโยค ๗ เล่มที่ ๑ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๒ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค)
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๓ สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา
                               (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๔
สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา
                               (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๕
ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๖ ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๗ ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๘ ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๙ ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๘                                             

    ประโยค ๘ เล่มที่ ๑ วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๒ วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๓
วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ตติโย ภาโค)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๔
วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๕ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๖ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๗ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๘ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๙ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๑๐
ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย
                                 มหาฎีกาสมฺมตาย
(ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๑๑
ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย
                                 มหาฎีกาสมฺมตาย
(ทุติโย ภาโค)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๑๒
ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย
                                 มหาฎีกาสมฺมตาย
(ตติโย ภาโค)  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๙                                             

    ประโยค ๙ เล่มที่ ๑ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา
                              (ปฐโม ภาโค)

    ประโยค ๙ เล่มที่ ๒ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา
                              (ทุติโย ภาโค)
    ประโยค ๙ เล่มที่ ๓
อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา
                              (ตติโย ภาโค)
    ประโยค ๙ เล่มที่ ๔
อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินี
                              นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฎีกา

    ประโยค ๙ เล่มที่ ๕ อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา


 

แหล่งที่มา:

http://www.watphailom.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=539002457

Go to top