Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ให้ทุนสนับสนุนในการวิจัยโดยผ่านสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชราชวิทยาลัย เป็นงานวิจัยชุดโครงการวิจัยหลักคือ "การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล" มีโครงการวิจัยย่อยอีก 3 เรื่อง (1) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล (2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล (3) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล งานวิจัยได้ดำเนินการจนเสร็จลุล่วง และได้ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในวารสารพุทธมัคค์ ใครสนใจอ่านฉบับเต็มเชิญได้ตามลิงค์ข้างล่าง หน้า 140-152   https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/issue/view/16980/4236

 

 

 

 

Go to top